Wydawca treści Wydawca treści

Użytkowanie lasu

Użytkowanie lasu to korzystanie z jego zasobów: pozyskanie drewna, zbiór płodów runa leśnego, pozyskanie choinek i stroiszu. Gospodarka leśna umożliwia korzystanie z nich w sposób nie zagrażający trwałości lasów.

Rozmiar pozyskania drewna określony jest w planie urządzenia lasu, który sporządzany jest dla każdego nadleśnictwa na 10 lat. Zapewnia on pozyskiwanie drewna w granicach nie tylko  nieprzekraczających możliwości produkcyjnych lasu, lecz także systematycznie zwiększających zapas drewna pozostającego w lasach, tzw. zapas na pniu. Krótko mówiąc, leśnicy prowadzą w lasach gospodarkę w sposób zapewniający ich trwałość i możliwość biologicznego odtwarzania.

O wielkości pozyskania drewna decyduje tzw. etat cięć określony w każdym planie urządzenia lasu. Jest to ilość drewna możliwa do wycięcia w określonych drzewostanach na określonej powierzchni  w okresie 10 lat, które obejmuje plan. Dzięki temu, że etat jest niższy niż przyrost drewna w tym samym okresie, następuje stały wzrost zapasu „drewna na pniu" (w Polsce pozyskuje się ok. 55 proc. przyrostu). Ocenia się, że zasobność polskich lasów wynosi obecnie ponad 2,049 mld m sześć. drewna.

Pozyskane drewno pochodzi z:

  • cięć rębnych – usuwania z lasu drzewostanów „dojrzałych"; ich podstawowym celem jest przebudowa i odtworzenie drzewostanów;
  • cięć pielęgnacyjnych (czyszczeń i trzebieży) – usuwania z lasu części drzew uznanych za niepożądane i szkodliwe dla pozostałych drzew i wartościowych elementów drzewostanu;
  • cięć niezaplanowanych – są one konsekwencją wystąpienia klęsk żywiołowych w lasach.

Przeczytaj więcej na www.lasy.gov.pl.

Nadleśnictwo Przymuszewo prowadzi gospodarkę leśną na powierzchni ponad 18 tyś. ha i pozyskuje rocznie ok.66 tyś. m sześciennych drewna.
Surowiec pozyskiwany jest w ramach cięć pielęgnacyjnych ( w drzewostanach młodszych), cięć rębnych ( w drzewostanach dojrzałych do wyrębu) oraz w ramach cięć przygodnych będących następstwem niespodziewanych sytuacji np. klęsk żywiołowych.


W trakcie obowiązującego obecnie planu urządzania lasu tzn. w latach 2009-2018, nadleśnictwo w trakcie użytkowania drzewostanów rębnych pozyska średnio na rok ok. 41 000 m3 surowca, natomiast w drzewostanach przedrębnych ok. 25 000 m3. Stosunkowo wysoki udział pozyskania w drzewostanach starszych wynika z faktu iż zgodnie z danymi zawartymi w Planie Urządzania Lasu w styczniu 2009 r. 25% wszystkich drzewostanów w nadleśnictwie przekroczyło wiek 100 lat.


Drewno pozyskane na terenie nadleśnictwa trafia głownie do przedsiębiorstwa zajmujących się dalszym jego przerobem takich jak: tartaki, zakłady celulozowo-papiernicze, fabryki mebli.Dostarczamy drewno do 50 firm zajmujących się jego przerobem.
W roku 2014 nadleśnictwo współpracuje z około 50 firmami zlokalizowanymi na terenie województw: pomorskiego, zachodnio-pomorskiego, kujawsko-pomorskiego czy podlaskiego.
Ponadto nadleśnictwo dostarcza surowiec opałowy dla okolicznej ludności a czasie świątecznym prowadzi sprzedaż stroiszu i choinek.