Asset Publisher

Obszar Chronionego Krajobrazu

Obszar chronionego krajobrazu to wskazany do ochrony mało zniekształcony teren, charakteryzujący się zachowaną zdolnością utrzymywania równowagi biologicznej oraz wartościami kulturowymi. Północny Obszar Chronionego Krajobrazu - część zachodnia wypełnia teren położony pomiędzy Zaborskim a Wdzydzkim Parkiem Krajobrazowym.

W części północnej zasięgu administracyjnego Nadleśnictwa Przymuszewo znajduje się fragment Północnego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Utworzono go rozporządzeniem Wojewody Bydgoskiego z dnia 14 czerwca 1991 roku na powierzchni 78 km2.  Obszar stanowi jednorodną krainę - równinę sandrową poprzecinaną obniżeniami wytopiskowymi i dolinami rzek. Typowym elementem krajobrazu są wąskie i długie, ze stromymi klifowymi zboczami jeziora rynnowe. 

Na terenie obszaru znajduje się rezerwat "Bór chrobotkowy".