Lista aktualności Lista aktualności

Konkurs na pracę o Zaborach

Zaborskie Towarzystwo Naukowe oraz Burmistrz Brus zapraszają do udziału w IVedycji Konkursu na pracę licencjacką, magisterską i podyplomową związaną z Zaborami.

REGULAMIN III EDYCJI

Konkursu na pracę licencjacką, inżynierską, magisterską i podyplomową związaną z Zaborami


Organizatorem Konkursu na najlepszą pracę licencjacką, inżynierską, magisterską i podyplomową poświęconą Ziemi Zaborskiej jest Zaborskie Towarzystwo Naukowe i  Gmina Brusy.

Celem Konkursu jest zebranie i wyróżnienie prac związanych z tematyką Zaborów. Ponadto celem jest zainteresowanie studentów i młodych naukowców tematyką Zaborów, ochrony przyrody i ekologii oraz podjęcie przez nich różnorodnych problemów badawczych, wzbogacenie literatury naukowej o wartościowe i aktualne opracowania monograficzne.

Organizatorzy Konkursu zastrzegają możliwość publikacji całości bądź fragmentów nagrodzonych prac konkursowych w materiałach promujących gminę Brusy oraz region Zaborów.

W Konkursie w 2015r. mogą wziąć udział wszystkie prace obronione do dnia 31.08.2015r. (również z lat ubiegłych), jeśli tylko nie brały udziału w I, II i III edycji Konkursu.

Tematyka prac konkursowych powinna dotyczyć Zaborów w zakresie zrównoważonego rozwoju, ekologii, turystyki, ochrony przyrody, kultury i tradycji regionu, innej tematyki związanej z Zaborami.

Fundusz nagród jest tworzony przez Organizatorów Konkursu. Organizatorzy przewidują cenne nagrody dla zwycięzców Konkursu.

Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplom uczestnictwa w Konkursie.

Warunkiem otrzymania nagród przez laureatów jest osobiste uczestnictwo w rozstrzygnięciu Konkursu, o którego terminie uczestnicy zostaną powiadomieni przynajmniej 10 dni wcześniej. W wyjątkowych wypadkach losowych możliwy jest odbiór nagród przez pełnomocnika.

Za termin ogłoszenia Konkursu przyjmuje się 1 czerwca 2015 roku. Termin zakończenia Konkursu określa się na 30 września 2015 roku. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w 2015 roku.

Egzemplarze pracy przekazanej na Konkurs stają się własnością Organizatorów Konkursu, nie podlegają zwrotowi i pozostają w archiwum ZTN i Urzędu Miejskiego.

Autorzy prac z dniem zgłoszenia pracy do konkursu udzielają na czas nieokreślony upoważnienia Organizatorom do nieodpłatnego korzystania z prac, w tym publikacji w całości lub w części.

Warunkiem zakwalifikowania pracy do Konkursu jest złożenie dwóch egzemplarzy pracy/ksero pracy (w oprawie miękkiej lub twardej w formie pisemnej) wraz z dwoma egzemplarzami wersji elektronicznej, załączenie dwóch egzemplarzy streszczenia pracy nie przekraczającego objętości jednej strony formatu A4, wypełnionego Formularza zgłoszeniowego stanowiącego Załącznik nr 1 (dostępny do pobrania na stronie internetowej Zaborskiego Towarzystwa Naukowego http://www.ztn.com.pl/ i Gminy Brusy http://brusy.pl/ ).

Prace ocenia Komisja Konkursowa powołana przez Organizatorów w składzie co najmniej 3 osób.

Najważniejsze kryteria oceny pracy: związek z Zaborami; wartość poznawcza pracy; wartość źródłowa i dokumentacyjna; innowacyjność tematu; przydatność i zastosowanie w praktyce.

Uczestnicy Konkursu zostaną poinformowani o rozstrzygnięciu Konkursu.

Prace należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem Konkurs na pracę licencjacką, inżynierską, magisterską i podyplomową o Zaborach osobiście lub drogą pocztową:

w siedzibie ZTN: ul. Armii Krajowej 1, 89-632 Brusy lub

w Urzędzie Miejskim w Brusach: ul. Na Zaborach 1, 89-632 Brusy

Bliższych informacji na temat konkursu udziela Krzysztof Zabrocki tel.: 791 764 247, ztn@ztn.com.pl oraz Iwona Wałdoch tel.52 396 93 12 promocja@brusy.pl

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany regulaminu i jego interpretacji.